Hässleholms kommun

Drogförebyggande arbete

Hässleholm ska vara en trygg och säker plats för alla medborgare, där barn och unga ska få förutsättningar till en trygg uppväxt. Hässleholms kommun arbetar på flera olika sätt för att öka tryggheten och förebygga missbruk. Här kan du få en överblick av vad det arbetet innebär.

Förebyggandecentrum

Förebyggandecentrum har ansvar för kommunens drog- och brottsförebyggande arbete. Vi arbetar för att upptäcka behov i så tidigt skede som möjligt och göra något innan problemen hunnit växa.

Om du som medborgare upplever otrygghet på specifika platser i kommunen eller har förslag på vad kommunen bör göra för att öka trygghet och säkerhet får ni gärna kontakta oss. Vi arbetar utifrån aktuella behov och strävar efter att vidta åtgärder för att öka medborgarnas trygghet.

Samverkan är centralt

För att göra skillnad behöver vi hjälpas åt. Förebyggandecentrum samverkar bland annat med polis, ordningsvakter, skola, socialtjänst, tekniska förvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen för att få en gemensam bild av behoven och utmaningarna i kommunen. Samverkan gör att vi kan använda våra resurser där de gör mest nytta.

Vi sprider aktuell kunskap

En viktig del i vårt arbete är att rusta både professionella, föräldrar och vuxna i ungas närhet med kunskap för att kunna upptäcka behov och agera i tid. Detta sker både genom riktade inspirationspass till professionella och genom att publicera inlägg med kunskap, tips och råd till föräldrar och andra vuxna på vår Facebooksida ”Förebyggandecentrum – för ett tryggt Hässleholm”.

Inspirationspassen riktar sig till vuxna i ungas närhet, exempelvis personal på en skola eller föräldrar till ungdomar. Inspirationspass är en kunskapshöjande insats som utformas utifrån de behov som finns i kommunen, vilket innebär att det kan vara olika ämnen som berörs över tid.

ANDT-strategi

Hässleholms kommuns drogförebyggande arbete följer regeringens nationella alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitik (ANDT). Målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

I Hässleholms kommun är den övergripande målsättningen att ingen under 18 år ska dricka alkohol. Kommunen arbetar dessutom för att förebygga risk- och missbruk av alkohol samt att begränsa berusningsdrickandet. Vi anordnar bland annat kampanjer som syftar till att öka medvetenheten kring tonåringar och alkohol.

I Hässleholms kommun arbetar vi för att förebygga användning av narkotika och narkotikamissbruk samt att så tidigt som möjligt kunna sätta in stöd. När det gäller narkotika är cannabis det i särklass vanligast förekommande preparatet bland ungdomar.

Hässleholms kommun är medlem i dopningsnätverket PRODIS och går under det lokala namnet 100% ren hårdträning Hässleholms kommun. Arbetsmetoden syftar till att förebygga användning av dopningspreparat genom ett samarbete mellan kommunen, Polisen och lokala träningsanläggningar.

Vi vet idag att tobak kan vara en inkörsport till annat missbruk och att det finns ett samband mellan framför allt rökning och andra droger. Därför arbetar Hässleholms kommun bland annat för att skapa fler tobaksfria miljöer och begränsa ungdomars tillgång till tobak. I Hässleholms kommun arbetar vi aktivt mot användningen av tobak bland ungdomar. Under 2015 infördes Tobaksfri skoltid på samtliga skolor i kommunen. Enligt Tobakslag (1993:581) är det förbjudet att röka på skolgårdar för alla som vistas på skolans område.

Du som förälder

Du som förälder eller vårdnadshavare har en viktig roll i det förebyggande arbetet. Din inställning och attityd gentemot alkohol och droger är ett av de viktigaste verktygen. Visa omtanke genom att vara nyfiken på var ditt barn befinner sig om kvällarna, vad som händer på internet och prata med andra föräldrar. Stärk relationen till ditt barn genom att prata, diskutera och lyssna. Var tydlig med vad du tycker och sätt gränser som i sin tur hjälper din tonåring att säga nej till alkohol, narkotika, tobak och dopning.

Stöd och hjälp

För att få stöd och hjälp i alkohol och/eller narkotikamissbruk i Hässleholms kommun kan både du som ungdom och vuxen vända dig till Maria Skåne Nordost, Mottagningsenheten på Socialförvaltningen eller Individ- och familjesupporten. Kommunens Kontaktcenter kan hjälpa dig vidare 0451-26 70 00.

Inspirationspass ANDT

Inspirationspass – ANDT är utformat till personal på högstadieskolor eller gymnasieskolor. Personal får under en halvdagsutbildning information kring ANDT. Fokus ligger på hur man kan möta och samtala med ungdomarna i dessa frågor. Till exempel hur vi närmar oss ungdomar med en drogliberal syn. Vilka argument använder ungdomar idag och hur bemöter vi dem? Detta inspirationspass görs i samverkan med polisen samt Maria Skåne nordost som arbetar med behandling av missbruk och anhörigstöd.

Kontakta Förebyggandecentrum

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor kring vad vi kan bidra med eller tankar kring vad kommunen kan göra för att öka tryggheten. Vi nås dagtid, måndag till fredag på 0451-26 72 55. Det går även bra att mejla till forebyggandecentrum@hassleholm.se

Du som ungdom

Du alltid välkommen att vända dig till Förebyggandecentrum. Vi finns här för dig om du behöver prata om något som känns jobbigt eller behöver stöd i att hitta rätt hjälp. Det är helt frivilligt att prata med oss. Vi har tystnadsplikt och för inga journaler, men har anmälningsskyldighet om vi ser att ett barn far illa och kan vara i behov av hjälp.

Du som förälder eller annan viktig vuxen

Du är du välkommen att kontakta oss om du känner oro att en ungdom befinner sig i negativa sammanhang, riskerar att hamna i kriminalitet eller varit utsatt för brott.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: